HUẤN LUYỆN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) đã được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.  Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các Công ty, doanh nghiệp, Viện Đào tạo và Ứng dụng KHCN liên tục tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Căn cứ thực hiện:

– Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/06/2015;

– Căn cứ Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

– Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016;

– Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

– Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Căn cứ Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

– Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

– Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động số 57/2022/GCN ngày 22/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho Viện Đào tạo và Ứng dụng Khoa học công nghệ.

1.Đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

– Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

– Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

– Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2.Nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, Nghị định số 44 và Nghị định số 140  có quy định thời gian huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 16 giờ và 4 giờ.

2.1. Huấn luyện nhóm 1:

a.Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b.Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

2.2. Huấn luyện nhóm 2:

a.Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b.Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

– Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;

– Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

– Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;

– Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;

– Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

– Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

– Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

c.Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;

– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2.3. Huấn luyện nhóm 3:

a.Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b.Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

– Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;

– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

c.Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;

– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;

– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

2.4. Huấn luyện nhóm 4:

a.Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

b.Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

2.5. Huấn luyện nhóm 5:

a.Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b.Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

2.6. Huấn luyện nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

3.Chứng nhận an toàn lao động sau huấn luyện:

Học viên tham gia khóa học sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp:

– Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);

– Thẻ an toàn lao động với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);

– Lưu sổ theo dõi người được huấn luyện đào tạo an toàn lao động đối với nhóm 4 (thời hạn 1 năm).

4.Lịch khai giảng:

Viện Đào tạo và Ứng dụng KHCN liên tục tổ chức khai giảng các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động vào ngày 15 hàng tháng.

5.Hồ sơ đăng ký:

– Bản sao Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

– Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.

Để yêu cầu dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cơ sở 1: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

Cơ sở 2: Số 24 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tel: 091 214 1468

Email: viendaotaokhcn@gmail.com